Sunday, 13. May 2018, <span class="translation_missing" title="translation missing: zh.countries_names.cn">Cn</span>, Bruno Mars: 24K Magic World Tour

从 13. May 2018 - 19:00 直到 23:00
205 参加的人
事件描述
Bruno Mars: 24K Magic World Tour

Wednesday, 08. November 2017, <span class="translation_missing" title="translation missing: zh.countries_names.cn">Cn</span>, 一起念心經

从 08. November 2017 - 20:00
直到 28. June 2018 - 11:00
11 参加的人
事件描述
一起靜心、一起念心經,直接以心讀經,透過眼耳身接收穿透的振動能量。週四上午10:30線上直播,歡迎十方大德踴躍參加,線上一同靜心、功德無量。

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶。
发现更多有趣的活动
获取基于你的Facebook的口味活动的建议。只有点击,就是它!告诉我适合我的事件不是现在